Bài học 9 : Kết nối truy cập từ xa Ubuntu trên Windows

[Xem Video tại đây]
SSH (Secure Shell) là một phương pháp an toàn để kết nối và truy cập máy tính từ xa thông qua mạng. Để truy cập vào một máy Ubuntu từ một máy Windows, bạn sẽ cần sử dụng một ứng dụng SSH client trên Windows, như Putty hoặc Windows 10’s built-in SSH client.

Bước 1: Cài Đặt SSH Server trên Ubuntu

Trước hết, bạn cần đảm bảo rằng SSH server đã được cài đặt và chạy trên máy Ubuntu của bạn.

  1. Mở Terminal trên Ubuntu và cài đặt SSH server bằng lệnh:
sudo apt update
sudo apt install openssh-server
  1. Kiểm tra trạng thái của SSH server để đảm bảo nó đang hoạt động:
sudo systemctl status ssh
  1. (Tùy chọn) Cấu hình SSH server (nếu cần) bằng cách chỉnh sửa file cấu hình /etc/ssh/sshd_config, sau đó khởi động lại dịch vụ:
sudo systemctl restart ssh

Bước 2: Tìm Địa Chỉ IP của Máy Ubuntu

  1. Trên máy Ubuntu, bạn có thể tìm địa chỉ IP bằng lệnh:
ip addr show

Hoặc sử dụng lệnh ifconfig (cần cài đặt net-tools):

ifconfig

Bước 3: Sử Dụng SSH Client trên Windows để Kết Nối

Sử Dụng Putty
  1. Tải và cài đặt Putty từ trang web chính thức.
  2. Mở Putty và nhập địa chỉ IP của máy Ubuntu vào trường “Host Name (or IP address)”.
  3. Nhấn ‘Open’ để kết nối. Khi được yêu cầu, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trên máy Ubuntu.
Sử Dụng SSH Client Tích Hợp trong Windows 10/11

Nếu bạn sử dụng Windows 10 version 1809 trở lên hoặc Windows 11, Windows đã tích hợp sẵn SSH client.

  1. Mở Command Prompt hoặc PowerShell.
  2. Kết nối đến máy Ubuntu bằng lệnh:
ssh username@ip_address

Thay username bằng tên người dùng và ip_address bằng địa chỉ IP của máy Ubuntu.
3. Nhấn ‘Yes’ nếu được yêu cầu xác nhận khóa máy chủ và nhập mật khẩu của bạn.

Kết Luận

SSH là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kết nối an toàn và truy cập máy tính Ubuntu từ xa qua mạng. Sử dụng SSH từ Windows đến Ubuntu là một cách hiệu quả để quản lý hệ thống, thực hiện các tác vụ dòng lệnh, hoặc thậm chí chạy các ứng dụng đồ họa từ xa thông qua X11 Forwarding (cần cấu hình thêm).