Giới thiệu chủ đề Mạng máy tính gia đình

 1. Giới thiệu về mạng máy tính:
 • Khái niệm cơ bản về mạng máy tính.
 • Lợi ích của mạng máy tính gia đình.
 1. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính gia đình:
 • Modem: Chức năng và cách kết nối.
 • Router: Vai trò và cấu hình cơ bản.
 • Switch: Chia sẻ kết nối mạng và cấu hình cơ bản.
 • Access Point: Cung cấp kết nối Wi-Fi và cấu hình cơ bản.
 1. Cấu hình mạng dây (Ethernet):
 • Các loại cáp mạng và đấu nối.
 • Cấu hình IP và DHCP.
 • Firewall và bảo mật mạng.
 1. Cấu hình mạng không dây (Wi-Fi):
 • Khái niệm về mạng Wi-Fi.
 • Thiết lập một mạng Wi-Fi gia đình.
 • Bảo mật mạng Wi-Fi.
 1. Chia sẻ tài nguyên trong mạng gia đình:
 • Chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính.
 • Chia sẻ máy in và thiết bị lưu trữ.
 • Chia sẻ tập tin qua mạng.
 1. Quản lý mạng gia đình:
 • Kiểm tra tình trạng kết nối mạng.
 • Quản lý thiết bị mạng.
 • Tối ưu hóa hiệu suất mạng.
 1. Bảo mật mạng gia đình:
 • Xác thực và mã hóa mạng.
 • Quản lý quyền truy cập.
 • Bảo vệ khỏi các mối đe dọa trực tuyến.
 1. Troubleshooting mạng gia đình:
 • Xác định và khắc phục sự cố mạng.
 • Sử dụng công cụ kiểm tra mạng. dành cho gia đình

Bạn tham khảo thêm Mạng Máy tính Cơ bản tại đây.