Hướng dẫn đặt tên cố định cho cổng USB trên Linux (Rasbian/Debian/Ubuntu)

Bước 1: Mở terminal và liệt kê các thiết bị nối tiếp trên hệ thống của bạn. Bạn có thể tìm ra số serial của thiết bị USB bằng cách tháo rời và kết nối nó lại với hệ thống.

ls /dev/ttyUSB*

Bước 2: Tìm ra số bus và số cổng của thiết bị USB của bạn bằng cách chạy lệnh sau:

dmesg | grep ttyUSB

Đoạn kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

[ 5.290556] usb 1-1.3.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0

Trong trường hợp này, đường dẫn của thiết bị USB là 1-1.3.1. Ghi lại đường dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng nó sau này. Nếu không có thông tin hiển thị, bạn có thể thử một phương pháp khác.

Bước 3: Chỉnh sửa quy tắc USB serial trên hệ thống Linux của bạn.

sudo nano /etc/udev/rules.d/10-usb-serial.rules

Thêm dòng sau vào cuối tập tin 10-usb-serial.rules. Thay your-device-name bằng tên cố định mà bạn muốn gán.

SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-1.3.1", SYMLINK+="your-device-name"

Ví dụ: Trong trường hợp của tôi, tôi đặt tên cố định là ttyUSB-TEMPERATURE.

Nhấn Ctrl + X để lưu tập tin.

Bước 4: Tải lại các quy tắc udev để có hiệu lực. Bạn cũng có thể khởi động lại hệ thống để cập nhật các quy tắc udev.

sudo udevadm trigger

Bước 5: Xác minh các thay đổi.

ls -l /dev/ttyUSB*

Kết quả sẽ tương tự như sau:

crw-rw----+ 1 root dialout 188, 6 Jan 11 18:27 /dev/ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 17 14:17 /dev/ttyUSB-TEMPERATURE -> ttyUSB0

Chúc mừng bạn đã gán tên cố định cho một cổng USB. Bây giờ, việc sử dụng thiết bị USB sẽ dễ dàng hơn vì bạn không cần nhớ tên cổng của nó nữa.