Kết hợp Pydio Cells, Jitsi và FreePBX tạo hệ thống quản lý tệp tin, họp trực tuyến,quản lý cuộc gọi

Kết hợp Pydio Cells, Jitsi và FreePBX có thể tạo ra một hệ thống tập hợp các ứng dụng và dịch vụ liên quan đến quản lý tệp tin, họp trực tuyến và quản lý cuộc gọi điện thoại. Dưới đây là một số ứng dụng và tình huống sử dụng có thể xảy ra khi bạn kết hợp chúng:

 1. Tập trung quản lý dữ liệu và tệp tin: Pydio Cells cho phép bạn tạo và quản lý tệp tin trực tuyến, cung cấp tính năng lưu trữ dữ liệu an toàn và quyền truy cập kiểm soát. Bạn có thể sử dụng nó để chia sẻ tệp tin và tài liệu với các thành viên trong tổ chức hoặc nhóm làm việc.
 2. Cuộc họp trực tuyến: Jitsi cung cấp một ứng dụng họp trực tuyến cho phép bạn tổ chức cuộc họp video và âm thanh với nhiều người tham gia. Bằng cách tích hợp Jitsi với Pydio Cells, bạn có thể dễ dàng kết hợp cuộc họp trực tuyến với tệp tin và dự án mà bạn đang làm việc.
 3. Liên hệ trực tuyến trong tổ chức: Khi bạn kết hợp Jitsi và FreePBX, bạn có thể sử dụng Jitsi để thiết lập cuộc gọi video trong tổ chức của mình. FreePBX có thể được sử dụng để quản lý số điện thoại và cuộc gọi điện thoại nội bộ, điều này có thể kết hợp tốt với cuộc họp trực tuyến và truyền tải thông tin trong tổ chức của bạn.
 4. Tích hợp cuộc họp và dự án: Bạn có thể sử dụng Pydio Cells để lưu trữ tài liệu dự án và sau đó sử dụng Jitsi để tổ chức cuộc họp để thảo luận về dự án. Điều này giúp tập trung tất cả thông tin và cộng tác vào một nền tảng duy nhất.

Tóm lại, kết hợp Pydio Cells, Jitsi và FreePBX có thể tạo ra một môi trường làm việc hoàn chỉnh cho tổ chức của bạn, cho phép bạn quản lý tệp tin, thực hiện cuộc họp trực tuyến và quản lý cuộc gọi điện thoại trong một hệ thống tích hợp.

C hức năng của Pydio Cells, Jitsi và FreePBX:

 1. Pydio Cells:
 • Lưu trữ và Quản lý Tệp: Pydio Cells là một nền tảng quản lý và lưu trữ tệp được thiết kế để lưu trữ, chia sẻ và quản lý tệp tin trực tuyến. Nó cho phép bạn tạo các kho lưu trữ tệp, quyền truy cập và theo dõi tệp tin của bạn.
 • Cộng tác: Nó cung cấp tính năng cộng tác, cho phép nhiều người sử dụng làm việc cùng nhau trên các tài liệu và dự án trực tuyến.
 • Bảo mật: Pydio Cells cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm quản lý quyền truy cập và mã hóa dữ liệu.
 1. Jitsi:
 • Họp Trực Tuyến và Trò Chuyện: Jitsi là một ứng dụng họp trực tuyến mã nguồn mở cho phép bạn tổ chức cuộc họp trực tuyến với nhiều người tham gia. Nó hỗ trợ video, âm thanh và trò chuyện văn bản.
 • Phòng Họp Ảo: Jitsi cho phép bạn tạo phòng họp ảo mà người dùng có thể tham gia bằng cách chia sẻ liên kết đến phòng đó.
 • Bảo Mật: Nó cung cấp tính năng bảo mật như xác thực, mã hóa và kiểm soát truy cập để bảo vệ cuộc họp của bạn.
 1. FreePBX:
 • Hệ thống Trung Tâm Cuộc Gọi: FreePBX là một hệ thống quản lý cuộc gọi VoIP (Voice over IP) mã nguồn mở. Nó cho phép bạn tạo và quản lý một hệ thống trung tâm cuộc gọi để thực hiện cuộc gọi điện thoại và các tính năng liên quan.
 • Quản lý Người Dùng và Số Điện Thoại: Nó cung cấp quản lý người dùng, thiết lập số điện thoại, và quản lý quyền truy cập cho người dùng và thiết bị.
 • Tích hợp Mở Rộng: FreePBX có khả năng tích hợp với các dịch vụ và ứng dụng khác thông qua giao diện mở rộng và plugin.

Tóm lại, Pydio Cells là một nền tảng lưu trữ và quản lý tệp, Jitsi là một ứng dụng họp trực tuyến và trò chuyện, và FreePBX là một hệ thống trung tâm cuộc gọi VoIP. Mỗi ứng dụng này có chức năng riêng biệt để hỗ trợ việc quản lý dữ liệu, tổ chức cuộc họp và quản lý cuộc gọi điện thoại.

Create Docker Compose configurations for Pydio Cells, Jitsi, and FreePBX with persistent database storage, you can use the following docker-compose.yml file. Make sure you have Docker and Docker Compose installed on your system before proceeding.

version: ‘3.8’

services:

Pydio Cells

pydio-cells:
image: pydio/cells:latest
container_name: pydio-cells
environment:
- CELLS_BIND=:8080
- CELLS_EXTERNAL=https://your-pydio-domain.com
- CELLS_NO_TLS=1
volumes:
- pydio-data:/root/.config/pydio/cells
ports:
- “8080:8080”
- “443:443”
restart: always

Jitsi

jitsi:
image: jitsi/jitsi-meet
container_name: jitsi
environment:
- ENABLE_AUTH=1
- ENABLE_GUESTS=0
- ENABLE_XMPP_WEBSOCKET=0
- ENABLE_HTTP_REDIRECT=1
- XMPP_SERVER=your-jitsi-domain.com
- XMPP_BOSH_URL_BASE=http://your-jitsi-domain.com:5280
- XMPP_DOMAIN=your-jitsi-domain.com
- JICOFO_COMPONENT_SECRET=your-secret
- JICOFO_AUTH_PASSWORD=your-password
- JVB_AUTH_PASSWORD=your-password
ports:
- “80:80”
- “443:443”
volumes:
- jitsi-data:/config
restart: always

FreePBX

freepbx:
image: linuxserver/freepbx
container_name: freepbx
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Your/Timezone
ports:
- “5060:5060/udp”
- “5160:5160/udp”
- “18000-18100:18000-18100/udp”
volumes:
- freepbx-data:/config
restart: always

MariaDB (for Pydio Cells and FreePBX)

mariadb:
image: mariadb
container_name: mariadb
environment:
- MYSQL_ROOT_PASSWORD=your-root-password
- MYSQL_DATABASE=pydio_cells_db
- MYSQL_USER=pydio_cells_user
- MYSQL_PASSWORD=pydio_cells_password
volumes:
- mariadb-data:/var/lib/mysql
restart: always

volumes:
pydio-data:
jitsi-data:
freepbx-data:
mariadb-data:

Please replace the placeholders (your-pydio-domain.com, your-jitsi-domain.com, your-secret, your-password, Your/Timezone, your-root-password, pydio_cells_db, pydio_cells_user, and pydio_cells_password) with your actual configuration values.

This docker-compose.yml file sets up containers for Pydio Cells, Jitsi, FreePBX, and a MariaDB database for persistent storage. It ensures that data in the MariaDB database is stored persistently, even if the containers are updated or recreated.