Kết nối thiết bị Tuya wifi vào Homebridge

Tham khảo:

  • tuya-homebridge: link

1.> Bạn xem hướng dẫn của Video để cấu hình Tuya IoT Platform. Xem các bước tại đây.

2.> Bạn truy cập vào IP của HomeBride, chọn Plugins, tìm “Homebridge Tuya Platform” và tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, bạn điền các thông tin để cấu hình.

Khởi động lại HomeBride. Sau đó vào Accessories trên menu của HomeBridge và Home App, các thiết bị Tuya wifi được kết nối thành công nhé.