Khóa học Docker cơ bản - Có Phí

Lộ trình Khóa học Docker cơ bản dưới đây được thiết kế để cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc về Docker, từ các khái niệm cơ bản đến việc triển khai và quản lý container. Lộ trình này phù hợp cho các cá nhân mới bắt đầu với Docker hoặc những người muốn củng cố kiến thức cơ bản của mình.

Mục 1: Giới Thiệu về Docker và Cài Đặt

 • Bài 1: Giới thiệu về Docker
  • Tìm hiểu về container và Docker.
  • Sự khác biệt giữa Docker và máy ảo.
 • Bài 2: Cài đặt Docker
  • Hướng dẫn cài đặt Docker trên các hệ điều hành phổ biến (Linux, macOS, Windows).
  • Kiểm tra và xác nhận cài đặt.
 • Bài 3: Làm việc với Docker CLI
  • Các lệnh cơ bản: docker run, docker ps, docker pull, docker images.
  • Thực hành: Tải và chạy một container Docker từ Docker Hub.

Mục 2: Container Docker

 • Bài 1: Quản lý Container
  • Tạo, khởi động, dừng, và xoá container.
  • Làm việc với container đang chạy: vào shell, xem logs.
 • Bài 2: Docker Images
  • Hiểu về Docker images và cách chúng được sử dụng để tạo container.
  • Tìm hiểu về Dockerfile và cách tạo Docker image của riêng bạn.
 • Bài 3: Lưu trữ và Chia sẻ Images
  • Sử dụng Docker Hub để lưu trữ và chia sẻ images.
  • Push và pull images từ Docker Hub.

Mục 3: Docker Networking và Lưu Trữ

 • Bài 1: Networking trong Docker
  • Tìm hiểu về mạng bridge, host, và overlay.
  • Thực hành: Kết nối các container lại với nhau.
 • Bài 2: Lưu trữ dữ liệu trong Docker
  • Tìm hiểu về volumes và bind mounts.
  • Thực hành: Lưu trữ dữ liệu ngoài container.
 • Bài 3: Best Practices và Bảo mật
  • Thực hành tốt nhất khi xây dựng và chạy container.
  • Tổng quan về bảo mật container.

Mục 4: Docker Compose và Dự án Thực Tế

 • Bài 1: Docker Compose
  • Giới thiệu về Docker Compose.
  • Tìm hiểu cách sử dụng Docker Compose để quản lý nhiều container.
  • Thực hành: Xây dựng môi trường phát triển đa container.
 • Bài 2: Dự án Thực Tế
  • Áp dụng kiến thức đã học vào một dự án thực tế.
  • Xây dựng và triển khai một ứng dụng web đơn giản sử dụng Docker và Docker Compose.

Mục 5: Thực hiện các dự án Thực Tế

 • Hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt + sử dụng các ứng dụng tại đây.