Khóa học Mạng Máy Tính Cơ Bản - Miễn Phí

Các bạn vui lòng xem tài liệu Chủ đề Mạng máy tính cơ bản tại đây. Mục lục bao gồm:

Bài 1 : Các thành phần cơ bản của hệ thống mạng
Bài 2 : Giới thiệu mô hình TCP/IP
Bài 3 : Cơ chế hoạt động của UDP và TCP
Bài 4 : Tham số Port nguồn và Port đích trong UDP và TCP
Bài 5: Tổng quan về công nghệ Ethernet trong hệ thống mạng LAN
Bài 6: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống mạng LAN
Bài 7: Cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch
Bài 8: Cấu trúc của địa chỉ MAC
Bài 9: Tổng quan về địa chỉ IP và cấu trúc địa chỉ IPv4
Bài 10: Tổng quan về các lớp của địa chỉ IPv4
Bài 11: Chuyển đổi từ Prefix Length thành Subnet Mask
Bài 12: Chức năng của địa chỉ mạng (Network Address) và địa chỉ broadcast (Broadcast Address)
Bài 13.0 : Nguyên tắc chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ
Bài 13.1 : Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng
Bài 14: Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP
Bài 15: Phân biệt cáp thẳng Straight Through và cáp chéo Cross Over
Bài 16: Bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping
Bài 17: Tổng quan về VLAN
Bài 18: Cơ chế hoạt động của giao thức DHCP
Bài 19: Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server
Bài 20: Tổng quan về chức năng của ACL (Access Control List)