Kubernetes: Bảo vệ và Quản lý Ứng dụng Đám mây Hiệu Quả

Kubernetes, thường được viết tắt là K8s, là một dự án mã nguồn mở phát triển bởi Google, giúp quản lý và triển khai các ứng dụng và dịch vụ trong môi trường đám mây và container. Với mục tiêu tạo ra sự linh hoạt, mở rộng và tự động hóa, Kubernetes đã trở thành một trong những nền tảng quản lý container phổ biến nhất trên thế giới. Bài viết này sẽ giới thiệu chức năng và ứng dụng của Kubernetes trong môi trường phát triển và sản xuất.

Chức năng Chính của Kubernetes:

 1. Orchestration (Quản lý Tổ chức): Kubernetes cung cấp khả năng triển khai và quản lý hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn container một cách dễ dàng. Nó tự động xác định nơi triển khai ứng dụng, cân bằng tải lưu lượng, và quản lý vòng đời của các container.
 2. Tự Động Hóa: Kubernetes tự động quản lý việc triển khai và khôi phục lại các ứng dụng khi có lỗi hoặc cần mở rộng. Điều này giúp giảm công sức quản lý và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.
 3. Cân Bằng Tải: Kubernetes cung cấp khả năng cân bằng tải lưu lượng truy cập vào ứng dụng trên các container khác nhau, đảm bảo hiệu suất và sẵn sàng cao.
 4. Phân phối Ứng dụng: Nó cho phép triển khai ứng dụng trên nhiều môi trường, từ máy tính đến đám mây công cộng hoặc riêng tư, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các môi trường.
 5. Khả năng Mở Rộng: Kubernetes có khả năng mở rộng ngang, cho phép bạn thêm các tài nguyên mới mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.

Ứng dụng của Kubernetes:

 1. Triển Khai Ứng dụng Đám mây: Kubernetes cho phép các nhà phát triển triển khai và quản lý ứng dụng đám mây một cách dễ dàng và hiệu quả.
 2. Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD): Kubernetes có thể tích hợp vào quy trình CI/CD để tự động triển khai ứng dụng mới và cập nhật.
 3. Microservices: Nó hỗ trợ triển khai kiến trúc microservices, cho phép bạn chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ nhỏ và quản lý chúng một cách hiệu quả.
 4. Scaling (Tăng cường Hiệu Suất): Kubernetes cho phép bạn tăng cường hiệu suất ứng dụng bằng cách tự động mở rộng và thu nhỏ số lượng container dựa trên tải.
 5. Multi-Cloud và Hybrid Cloud: Với Kubernetes, bạn có thể triển khai ứng dụng trên nhiều môi trường đám mây khác nhau, từ các nhà cung cấp đám mây khác nhau đến các trung tâm dữ liệu riêng tư.

Kubernetes đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ đám mây. Nó giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tăng cường sẵn sàng ứng dụng và giúp các tổ chức phát triển và triển khai ứng dụng nhanh hơn trong môi trường ngày càng phức tạp của ngày nay.

Triển khai Kubernetes trên Ubuntu có thể thực hiện thông qua một số bước cơ bản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước để triển khai Kubernetes trên một máy chạy Ubuntu. Lưu ý rằng đây là một hướng dẫn cơ bản và yêu cầu kiến thức về Linux và Kubernetes.

Yêu cầu:

 1. Một máy chạy Ubuntu với quyền root hoặc quyền sudo.
 2. Kết nối Internet để tải về các gói cần thiết.
  GitHub - kubernetes/kubernetes: Production-Grade Container Scheduling and Management

Bước 1: Cài đặt Docker

Kubernetes sử dụng Docker để quản lý các container. Bắt đầu bằng việc cài đặt Docker:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker.io
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker

Bước 2: Cài đặt kubeadm, kubelet và kubectl

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản của Kubernetes:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y apt-transport-https curl
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl
sudo apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl

Bước 3: Tạo một cụm Kubernetes với kubeadm

Chúng ta sẽ sử dụng kubeadm để tạo cụm Kubernetes. Bắt đầu bằng việc khởi động cụm trên máy chủ master (control plane):

sudo kubeadm init

Sau khi hoàn thành, kubeadm sẽ cung cấp hướng dẫn về việc thêm các node worker vào cụm. Lưu trữ thông tin này cho bước sau.

Bước 4: Cài đặt mạng CNI (Container Network Interface)

Mạng CNI là một phần quan trọng của mạng trong cụm Kubernetes. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng Calico làm CNI. Cài đặt Calico:

kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/v3.10/manifests/calico.yaml

Bước 5: Hoàn thiện cài đặt trên các worker node

Nếu bạn có các node worker, hãy thực hiện các bước sau trên mỗi node worker để kết nối họ vào cụm:

 1. Sử dụng các hướng dẫn được cung cấp bởi kubeadm init trên máy chủ master để tham gia cụm.
 2. Chạy lệnh sau trên máy chủ master để lấy lệnh kết nối cho các node worker và sao chép nó sang các node worker:
kubeadm token create --print-join-command

Bước 6: Kiểm tra cụm Kubernetes

Trên máy chủ master, sau khi tạo cụm và cài đặt mạng CNI, bạn có thể kiểm tra trạng thái của cụm bằng lệnh sau:

kubectl get nodes

Nếu tất cả các node hiển thị Ready, thì cụm Kubernetes của bạn đã được triển khai thành công.

Bước 7: Sử dụng Kubernetes

Bây giờ bạn đã triển khai thành công cụm Kubernetes, bạn có thể sử dụng kubectl để quản lý và triển khai ứng dụng trên cụm này. Bạn cũng có thể thực hiện thêm cấu hình và quản lý dịch vụ container của mình.

T hao tác cơ bản mà bạn có thể thực hiện khi sử dụng Kubernetes sau khi đã triển khai cụm:

1. Kiểm tra tình trạng cụm:

Bạn có thể kiểm tra tình trạng của cụm Kubernetes bằng lệnh sau:

kubectl get nodes

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các node trong cụm và trạng thái của chúng.

2. Triển khai một ứng dụng:

Để triển khai một ứng dụng, bạn có thể sử dụng tệp YAML để mô tả tài nguyên của ứng dụng. Ví dụ, để triển khai một pod đơn giản:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: myapp-pod
spec:
 containers:
  - name: myapp-container
   image: nginx

Lưu tệp này thành myapp-pod.yaml, sau đó triển khai nó bằng lệnh:

kubectl apply -f myapp-pod.yaml

3. Xem danh sách các Pod:

Bạn có thể xem danh sách các Pod trong cụm bằng lệnh:

kubectl get pods

4. Xem chi tiết về một Pod cụ thể:

Để xem chi tiết về một Pod cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh:

kubectl describe pod <pod-name>

5. Xem log của một Pod:

Để xem log của một Pod cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh:

kubectl logs <pod-name>

6. Triển khai một dịch vụ (Service):

Khi bạn triển khai một ứng dụng, bạn có thể muốn tạo một dịch vụ để kết nối với ứng dụng đó. Ví dụ, để triển khai một dịch vụ LoadBalancer:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: myapp-service
spec:
 selector:
  app: myapp
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80
   targetPort: 80
 type: LoadBalancer

Triển khai dịch vụ này bằng lệnh:

kubectl apply -f myapp-service.yaml

7. Xóa một Pod hoặc Dịch vụ:

Để xóa một Pod hoặc Dịch vụ, bạn có thể sử dụng lệnh kubectl delete. Ví dụ, để xóa một Pod:

kubectl delete pod <pod-name>

8. Mở terminal trong một Pod:

Bạn có thể mở một terminal trong một Pod để kiểm tra hoặc thực hiện các tác vụ bên trong Pod. Sử dụng lệnh sau:

kubectl exec -it <pod-name> -- /bin/bash

9. Mở một dịch vụ (Service) trong trình duyệt:

Nếu bạn triển khai một dịch vụ và muốn truy cập nó từ trình duyệt, bạn có thể sử dụng kubectl port-forward để tạo một kết nối giữa cổng trên máy cục bộ và dịch vụ trong Pod. Ví dụ:

kubectl port-forward service/myapp-service 8080:80

Sau đó, bạn có thể truy cập dịch vụ từ http://localhost:8080 trong trình duyệt.

Đây là những thao tác cơ bản mà bạn có thể thực hiện khi sử dụng Kubernetes. Hãy nhớ rằng Kubernetes có một loạt các tài liệu và tùy chọn nâng cao cho phép bạn quản lý và triển khai các ứng dụng phức tạp trong môi trường điện toán đám mây.