Redmine ứng dụng quản lý dự án được viết bằng ngôn ngữ lập trình Ruby on Rails

Redmine là một ứng dụng quản lý dự án mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Ruby on Rails. Dưới đây là một số chức năng chính của Redmine mà bạn có thể tìm thấy trên trang GitHub của Redmine:

 1. Quản lý dự án đa năng:
 • Cho phép quản lý nhiều dự án cùng một lúc.
 • Hỗ trợ cấu trúc phân cấp cho các dự án với tính năng quản lý các dự án con.
 1. Theo dõi vấn đề (Issue Tracking):
 • Hỗ trợ việc theo dõi các vấn đề, lỗi, yêu cầu tính năng và các tác vụ khác.
 • Cung cấp các bộ lọc mạnh mẽ để tìm kiếm và sắp xếp các vấn đề.
 • Cho phép định nghĩa các loại vấn đề khác nhau, trường tùy chỉnh và các trạng thái vấn đề.
 1. Biểu đồ Gantt và Lịch:
 • Hiển thị tiến độ dự án và các vấn đề trên biểu đồ Gantt.
 • Lịch cho phép theo dõi các vấn đề và các mốc thời gian quan trọng của dự án.
 1. Quản lý tài liệu và file:
 • Cho phép lưu trữ và quản lý tài liệu liên quan đến dự án.
 • Hỗ trợ đính kèm file vào các vấn đề và wiki.
 1. Wiki và Forums:
 • Tích hợp hệ thống wiki cho mỗi dự án để lưu trữ tài liệu và thông tin liên quan.
 • Diễn đàn thảo luận giúp các thành viên trong dự án trao đổi thông tin và thảo luận.
 1. Quản lý người dùng và phân quyền:
 • Hỗ trợ quản lý người dùng với các vai trò và quyền hạn khác nhau.
 • Cho phép cấu hình quyền truy cập chi tiết cho từng dự án.
 1. Thông báo qua email và feeds (RSS):
 • Hỗ trợ gửi thông báo qua email khi có sự thay đổi trên hệ thống.
 • Cung cấp các RSS feeds để theo dõi các thay đổi mới nhất.
 1. Tích hợp SCM (Source Code Management):
 • Tích hợp với các hệ thống quản lý mã nguồn như Git, SVN, Mercurial, v.v.
 • Cho phép xem lại các thay đổi mã nguồn trực tiếp từ Redmine.
 1. Theo dõi thời gian (Time Tracking):
 • Cho phép ghi lại thời gian làm việc trên các vấn đề.
 • Hỗ trợ báo cáo chi tiết về thời gian đã sử dụng cho các dự án và vấn đề.
 1. Tùy biến và plugin:
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và dễ dàng tùy chỉnh giao diện người dùng.
 • Có một hệ sinh thái phong phú các plugin để mở rộng chức năng của Redmine.
 1. API và Webhooks:
 • Cung cấp API RESTful để tích hợp với các ứng dụng khác.
 • Hỗ trợ webhooks để nhận thông báo về các sự kiện trong Redmine.

Redmine là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, phù hợp cho các đội ngũ phát triển phần mềm cũng như các tổ chức cần quản lý dự án và theo dõi tiến độ công việc một cách hiệu quả.