RustDesk ứng dụng máy tính từ xa mã nguồn mở, cho phép người dùng kết nối và điều khiển máy tính từ xa thông qua internet

RustDesk là một ứng dụng máy tính từ xa mã nguồn mở, cho phép người dùng kết nối và điều khiển máy tính từ xa thông qua internet. RustDesk Server là thành phần chính để thiết lập và quản lý kết nối từ xa giữa máy tính người dùng và máy tính từ xa. Nó giúp cho việc thiết lập kết nối an toàn và chia sẻ điều khiển của máy tính từ xa trở nên dễ dàng hơn.

Trong RustDesk, máy tính từ xa thường được xem như máy chủ (host), trong khi máy tính điều khiển từ xa được xem như máy tính khách (client). Máy tính từ xa đóng vai trò như một máy chủ cho phép kết nối từ xa và chia sẻ điều khiển, trong khi máy tính điều khiển từ xa là người dùng cuối cùng điều khiển máy tính từ xa thông qua giao diện người dùng của RustDesk.

Về mặt kỹ thuật, RustDesk sử dụng một số giao thức và cơ chế để thiết lập và duy trì kết nối giữa máy tính từ xa và máy tính điều khiển từ xa. Tuy nhiên, cách thức cụ thể về cách kết nối được xây dựng có thể không phải luôn luôn tuân theo mô hình client-server truyền thống, mà có thể sử dụng các giao thức và cơ chế khác nhau tùy thuộc vào cách triển khai cụ thể của RustDesk.

RustDesk thường sử dụng mô hình kết nối peer-to-peer (P2P) giữa máy tính người dùng và máy tính từ xa, điều này có nghĩa là họ thiết lập kết nối trực tiếp với nhau mà không thông qua một máy chủ trung gian. Khi máy tính A muốn truy cập vào máy tính B, chúng chỉ cần biết địa chỉ IP hoặc ID của nhau và sử dụng RustDesk để thiết lập kết nối trực tiếp.

Tuy nhiên, có một số tình huống trong đó sử dụng một server RustDesk có thể hữu ích, như khi máy tính A và B không thể thiết lập kết nối trực tiếp do các hạn chế mạng, cơ sở hạ tầng, hoặc cấu hình mạng phức tạp. Trong trường hợp này, một server RustDesk có thể được sử dụng như một trung gian để giúp thiết lập kết nối giữa máy tính A và B thông qua việc giới thiệu và hỗ trợ giao tiếp qua mạng internet.