Bài 6: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống mạng LAN

[Xem Video tại đây] Trong một mạng LAN, quy trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị không chỉ đòi hỏi sự tương tác giữa các máy tính mà còn cần sự chính xác và hiệu quả của cơ sở hạ tầng mạng. Dưới đây là một phân tích chi tiết về quy trình này, từ việc định danh thiết bị đến giao tiếp cuối cùng.

1. Định Danh Thiết Bị:

  • Địa Chỉ MAC và IP: Mỗi thiết bị trên mạng LAN được định danh bằng địa chỉ MAC duy nhất và địa chỉ IP trong mạng. Địa chỉ MAC liên quan đến lớp 2 (Data Link Layer) của mô hình OSI, trong khi địa chỉ IP liên quan đến lớp 3 (Network Layer).

2. Soạn Gói Tin:

  • Tạo Gói Tin: Khi một thiết bị (ví dụ PC1) muốn giao tiếp với thiết bị khác (ví dụ PC2), nó tạo ra một gói tin với địa chỉ IP nguồn là IP của nó và địa chỉ IP đích là IP của PC2.

3. Thêm Ethernet Header:

  • Ethernet Header: Để gửi gói tin qua mạng Ethernet, PC1 thêm một Ethernet Header vào gói tin, bao gồm địa chỉ MAC nguồn (của PC1) và địa chỉ MAC đích (của PC2).

4. Gửi Gói Tin:

  • Truyền Dữ Liệu qua Switch: Gói tin, kèm theo Ethernet Header, được gửi từ PC1 đến switch, thiết bị trung gian trong mạng LAN.

5. Xử Lý Tại Switch:

  • Chuyển Gói Tin: Switch nhận gói tin và kiểm tra địa chỉ MAC đích trong Ethernet Header. Dựa vào bảng địa chỉ MAC, switch chuyển gói tin đến PC2 mà không làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác trong mạng.

6. Xử Lý Tại PC2:

  • Kiểm Tra Địa Chỉ MAC: PC2 kiểm tra địa chỉ MAC đích trong gói tin. Nếu địa chỉ này khớp với MAC của nó, PC2 tiếp tục giải mã gói tin.
  • Kiểm Tra Địa Chỉ IP: PC2 sau đó kiểm tra địa chỉ IP đích trong gói tin. Nếu địa chỉ IP đích khớp với IP của mình, PC2 xử lý gói tin và có thể phản hồi lại PC1.

Quy trình này minh họa cách dữ liệu được truyền một cách chính xác và hiệu quả giữa các thiết bị trong mạng LAN thông qua sự hợp tác của các địa chỉ MAC và IP. Việc sử dụng switch trong mạng LAN giúp tối ưu hóa quá trình giao tiếp bằng cách đảm bảo rằng mỗi gói tin chỉ được gửi đến thiết bị đích chính xác mà không làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác trên mạng. Các khung dữ liệu Ethernet đóng vai trò là phương tiện để gói gọn và truyền tải thông tin, trong khi địa chỉ MAC và IP đảm bảo rằng thông tin được gửi đến đúng đích.