Giới thiệu chủ đề Mạng Máy Tính Cơ Bản

Chào mừng bạn đến với chủ đề Mạng Máy Tính Cơ Bản, nơi bạn sẽ khám phá và hiểu rõ các yếu tố cơ bản của hệ thống mạng. Chủ đề này cung cấp một hành trang kiến thức toàn diện và cụ thể giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực mạng máy tính.

Trải qua 20 bài học thú vị được tổng hợp lại, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề chính sau:
Nguồn tham khảo : tại đây

Bài 1-5: Bạn sẽ tìm hiểu về cơ bản hệ thống mạng, giới thiệu mô hình TCP/IP, và cơ chế hoạt động của giao thức UDP và TCP. Bạn sẽ nắm vững các tham số Port nguồn và Port đích trong UDP và TCP.

Bài 6-10: Tập trung vào công nghệ Ethernet trong mạng LAN, phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống mạng LAN và cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc của địa chỉ MAC và địa chỉ IP cùng cấu trúc địa chỉ IPv4.

Bài 11-15: Tiếp theo, bạn sẽ chuyển đổi từ Prefix Length thành Subnet Mask, hiểu rõ chức năng của địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast, cũng như phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP. Bài học này cũng đưa ra sự khác biệt giữa cáp thẳng Straight Through và cáp chéo Cross Over.

Bài 16-20: Cuối cùng, bạn sẽ nắm vững bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping, tổng quan về VLAN và cơ chế hoạt động của giao thức DHCP. Bạn cũng sẽ học cách cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server và chức năng của ACL (Access Control List).

Chủ đề Mạng Máy Tính Cơ Bản đã sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường trở thành một chuyên gia mạng vững vàng. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay!

Mục lục:
Bài 1 : Các thành phần cơ bản của hệ thống mạng
Bài 2 : Giới thiệu mô hình TCP/IP
Bài 3 : Cơ chế hoạt động của UDP và TCP
Bài 4 : Tham số Port nguồn và Port đích trong UDP và TCP
Bài 5: Tổng quan về công nghệ Ethernet trong hệ thống mạng LAN
Bài 6: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong hệ thống mạng LAN
Bài 7: Cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch
Bài 8: Cấu trúc của địa chỉ MAC
Bài 9: Tổng quan về địa chỉ IP và cấu trúc địa chỉ IPv4
Bài 10: Tổng quan về các lớp của địa chỉ IPv4
Bài 11: Chuyển đổi từ Prefix Length thành Subnet Mask
Bài 12: Chức năng của địa chỉ mạng (Network Address) và địa chỉ broadcast (Broadcast Address)
Bài 13.0 : Nguyên tắc chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ
Bài 13.1 : Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng
Bài 14: Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP
Bài 15: Phân biệt cáp thẳng Straight Through và cáp chéo Cross Over
Bài 16: Bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping
Bài 17: Tổng quan về VLAN
Bài 18: Cơ chế hoạt động của giao thức DHCP
Bài 19: Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server
Bài 20: Tổng quan về chức năng của ACL (Access Control List)