Bài 7: Cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch

[ Xem Video tại đây ] Ethernet Switch là linh hồn của mạng LAN, cho phép các thiết bị giao tiếp hiệu quả và trực tiếp với nhau. Khả năng của switch trong việc học và chuyển tiếp frame dựa trên địa chỉ MAC là yếu tố cốt lõi giúp mạng LAN hoạt động mượt mà. Dưới đây là cái nhìn sâu sắc về cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch.

1. Bảng Chuyển Mạch MAC Address Table:

  • Xây Dựng Bảng: Switch tạo và duy trì một bảng MAC Address Table, nơi lưu trữ thông tin về địa chỉ MAC của các thiết bị và port kết nối tương ứng. Bảng này gồm danh sách các port và địa chỉ MAC liên kết với từng port đó.

2. Quá Trình Chuyển Mạch:

  • Nhận Diện Port Đích: Khi nhận được frame, switch tìm kiếm địa chỉ MAC đích trong bảng chuyển mạch. Nếu tìm thấy, switch xác định port cần phải chuyển tiếp frame để đạt đến thiết bị đích.

3. Xây Dựng Bảng Chuyển Mạch Tự Động:

  • Học Địa Chỉ MAC Nguồn: Khi frame được gửi tới switch từ một port, switch “học” địa chỉ MAC nguồn của frame và cập nhật bảng chuyển mạch, liên kết địa chỉ MAC với port nhận frame.
  • Chuyển Tiếp Dựa Trên Địa Chỉ MAC Đích: Nếu địa chỉ MAC đích đã có trong bảng, switch chuyển frame đến port tương ứng. Nếu không, switch sẽ chuyển tiếp frame ra tất cả các port khác trừ port nguồn.

4. Quản Lý Bảng Chuyển Mạch:

  • Hạn Chế Thời Gian: Thông tin trong bảng chuyển mạch được giữ trong một khoảng thời gian cố định (thường là 5 phút). Nếu không có hoạt động nào từ một port trong khoảng thời gian này, thông tin liên kết được loại bỏ, giúp bảng cập nhật và linh hoạt.

5. Kiểm Tra Bảng Chuyển Mạch:

  • Sử Dụng Câu Lệnh: Câu lệnh “show mac-address-table” trên switch cho phép xem bảng chuyển mạch hiện hành, bao gồm các port và địa chỉ MAC tương ứng, giúp điều tra và giải quyết sự cố mạng.

Cơ chế chuyển mạch thông minh này giúp Ethernet Switch trở thành thiết bị không thể thiếu trong mọi mạng LAN, đảm bảo giao tiếp hiệu quả và giảm thiểu lưu lượng dữ liệu không cần thiết trên mạng. Bằng cách học và lưu trữ địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối, switch có thể chuyển tiếp dữ liệu một cách chính xác, từ đó tối ưu hóa hiệu suất mạng và đảm bảo giao tiếp liền mạch giữa các thiết bị.