Bài 8: Cấu trúc của địa chỉ MAC

[Xem Video tại đây] Địa chỉ MAC (Media Access Control) đóng một vai trò cốt lõi trong việc định danh và quản lý truy cập phương tiện trong mạng LAN. Cấu trúc của địa chỉ MAC và khung dữ liệu Ethernet chứa nó cung cấp một khung sườn cho việc truyền thông dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả giữa các thiết bị trong mạng.

1. Nhóm Thành Phần trong Hệ Thống Mạng LAN:

 • Máy Tính: Đầu cuối người dùng cuối, nơi sinh ra và nhận dữ liệu.
 • Phương Tiện Kết Nối: Cáp, sóng không dây, và các phương tiện truyền dẫn khác.
 • Thiết Bị Mạng: Bao gồm switch, router, và các thiết bị khác giúp định tuyến và chuyển mạch dữ liệu.
 • Giao Thức: Bộ quy tắc xác định cách thức giao tiếp giữa các thiết bị, bao gồm cả việc sử dụng địa chỉ MAC.

2. Cấu Trúc và Ý Nghĩa của Địa Chỉ MAC:

 • Địa Chỉ MAC Đích: Chỉ ra thiết bị nhận dữ liệu.
 • Địa Chỉ MAC Nguồn: Xác định nguồn gửi dữ liệu.
 • Trường Type: Định rõ loại dữ liệu được gửi, cho phép hệ thống phân biệt giữa IPv4, IPv6, và các loại dữ liệu khác.
 • Trường FCS (Frame Check Sequence): Một cơ chế kiểm tra lỗi giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình truyền.

3. Định Danh và Phân Loại Địa Chỉ MAC:

 • OUI (Organizationally Unique Identifier): 24 bit đầu tiên, xác định nhà sản xuất thiết bị, cung cấp một dấu hiệu cho việc truy vết và quản lý thiết bị.
 • Vendor Assigned: 24 bit cuối, sử dụng để định danh duy nhất từng thiết bị của nhà sản xuất.

4. Xác Định Hãng Sản Xuất:

 • Việc kiểm tra 6 số hexa đầu tiên của địa chỉ MAC cho phép xác định nhà sản xuất của card mạng, hỗ trợ trong việc quản lý tài sản và bảo mật mạng.

Tầm Quan Trọng của Địa Chỉ MAC: Địa chỉ MAC không chỉ là một phần thiết yếu trong việc xác định và quản lý các thiết bị trong mạng LAN mà còn là cơ sở cho việc thực hiện các chức năng bảo mật, như kiểm soát truy cập và lọc địa chỉ. Khả năng định danh duy nhất mỗi thiết bị thông qua địa chỉ MAC cung cấp một phương tiện để triển khai các chính sách mạng chính xác và hiệu quả. Trong bối cảnh ngày càng phức tạp của mạng LAN hiện đại, việc hiểu và sử dụng địa chỉ MAC một cách hiệu quả trở thành yếu tố không thể thiếu để đảm bảo hoạt động mạng ổn định và an toàn.