Bài học 2 : Các thao tác tạo, xóa, copy, move, đổi tên file và thư mục

[Xem Video tại đây]
Trong phần này, chúng ta sẽ học cách tạo, xóa, sao chép, di chuyển và đổi tên file và thư mục sử dụng các lệnh cp, mv, và rm. Việc nắm vững các lệnh này sẽ giúp bạn quản lý file và thư mục một cách linh hoạt và hiệu quả.

1. cp (Copy)

Lệnh cp được sử dụng để sao chép file hoặc thư mục từ vị trí này đến vị trí khác.

 • Sao chép file: cp [nguồn] [đích]
  • Ví dụ: cp file1.txt file2.txt sẽ sao chép file1.txt thành một file mới tên là file2.txt.
 • Sao chép thư mục: cp -r [nguồn] [đích]
  • Ví dụ: cp -r folder1 folder2 sẽ sao chép toàn bộ thư mục folder1 vào thư mục folder2.

2. mv (Move)

Lệnh mv được sử dụng để di chuyển hoặc đổi tên file và thư mục.

 • Di chuyển file/thư mục: mv [nguồn] [đích]
  • Ví dụ: mv file1.txt /home/user/Documents sẽ di chuyển file1.txt vào thư mục Documents.
 • Đổi tên file/thư mục: mv [tên cũ] [tên mới]
  • Ví dụ: mv oldname.txt newname.txt sẽ đổi tên file từ oldname.txt thành newname.txt.

3. rm (Remove)

Lệnh rm được sử dụng để xóa file và thư mục.

 • Xóa file: rm [tên file]
  • Ví dụ: rm file1.txt sẽ xóa file1.txt.
 • Xóa thư mục: rm -r [tên thư mục]
  • Ví dụ: rm -r folder1 sẽ xóa thư mục folder1 và tất cả nội dung bên trong.

Thủ thuật

 • Sao chép nhiều file vào thư mục: Bạn có thể sao chép nhiều file cùng lúc vào một thư mục bằng cách liệt kê các file và chỉ định thư mục đích cuối cùng. Ví dụ: cp file1.txt file2.txt folder1/ sẽ sao chép cả file1.txtfile2.txt vào folder1.
 • Di chuyển hoặc đổi tên nhiều file cùng lúc: Tương tự, bạn có thể dùng wildcards (như *) để di chuyển hoặc đổi tên một nhóm file. Ví dụ: mv *.txt folder1/ sẽ di chuyển tất cả file có đuôi .txt vào folder1.

Kết luận

Việc thành thạo các lệnh cp, mv, và rm là rất quan trọng để quản lý file và thư mục một cách hiệu quả trong Linux Ubuntu. Bằng cách thực hành sử dụng các lệnh này, bạn sẽ có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý file mà không cần đến giao diện đồ họa. Nhớ rằng, với sức mạnh của lệnh comes great responsibility, hãy cẩn thận khi sử dụng lệnh rm để tránh xóa nhầm dữ liệu quan trọng.