Bài học 4 : Tìm hiểu về User và Group

[Xem Video tại đây]
Trong Linux, việc quản lý người dùng (users) và nhóm (groups) là cực kỳ quan trọng để kiểm soát quyền truy cập đến hệ thống và tài nguyên. Mỗi người dùng có một ID duy nhất (UID) và mỗi nhóm cũng có một ID duy nhất (GID), giúp hệ thống phân biệt và quản lý quyền lợi của từng người dùng và nhóm.

Tạo User mới

  • Thêm người dùng mới: Dùng lệnh adduser (hoặc useradd với các option nâng cao hơn).
sudo adduser ten_nguoi_dung_moi

Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu và một số thông tin cá nhân của người dùng mới. Thông tin này không bắt buộc phải điền đầy đủ.

Xóa User

  • Xóa người dùng: Dùng lệnh deluser.
sudo deluser ten_nguoi_dung

Để xóa thư mục home và mail spool của người dùng, sử dụng thêm option --remove-home.

Tạo Group mới

  • Thêm nhóm mới: Dùng lệnh addgroup.
sudo addgroup ten_nhom_moi

Thêm User vào Group

  • Thêm người dùng vào nhóm: Sử dụng lệnh usermod với option -aG.
sudo usermod -aG ten_nhom ten_nguoi_dung

Option -aG đảm bảo rằng người dùng được thêm vào nhóm mà không mất các nhóm thành viên hiện tại của họ.

Xóa User khỏi Group

  • Xóa người dùng khỏi nhóm: Dùng lệnh gpasswd hoặc deluser.
sudo gpasswd -d ten_nguoi_dung ten_nhom

Hoặc:

sudo deluser ten_nguoi_dung ten_nhom

Kiểm tra Thông tin User và Group

  • Hiển thị thông tin người dùng hiện tại: Dùng lệnh id.
id ten_nguoi_dung

Nếu không chỉ định tên người dùng, lệnh id sẽ hiển thị thông tin của người dùng hiện tại.

  • Liệt kê các người dùng trong nhóm: Dùng lệnh getent group.
getent group ten_nhom

Kết luận

Việc quản lý người dùng và nhóm trong Linux giúp người quản trị hệ thống có thể kiểm soát một cách chặt chẽ quyền truy cập đến tài nguyên và dữ liệu, qua đó tăng cường bảo mật cho hệ thống. Bằng cách sử dụng các lệnh như adduser, deluser, addgroup, và usermod, bạn có thể dễ dàng quản lý người dùng và nhóm trong hệ thống Linux Ubuntu của mình.