Bài học 5 : Các lệnh find, grep và phân quyền

[Xem Video tại đây]

Sử dụng Lệnh find, grep và Phân Quyền trong Linux Ubuntu

1. Lệnh find - Tìm kiếm File và Thư mục

Lệnh find là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm file và thư mục dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như tên, loại, kích thước, ngày sửa đổi, và nhiều hơn nữa.

  • Tìm file theo tên:
find [đường dẫn] -name [tên file]

Ví dụ: find /home -name "example.txt" tìm file có tên “example.txt” trong thư mục /home.

  • Tìm file theo loại:
find [đường dẫn] -type [d|f]

d cho thư mục và f cho file. Ví dụ: find / -type d -name "Documents" tìm thư mục có tên “Documents”.

  • Tìm file lớn hơn một kích thước nhất định:
find / -size +[kích thước]M

Ví dụ: find / -size +50M tìm các file có kích thước lớn hơn 50MB.

2. Lệnh grep - Tìm kiếm Nội dung trong File

Lệnh grep cho phép bạn tìm kiếm các dòng trong file chứa một chuỗi hoặc khớp với một biểu thức chính quy.

  • Tìm kiếm cơ bản:
grep "chuỗi tìm kiếm" [tên file]

Ví dụ: grep "example" example.txt tìm tất cả các dòng chứa “example” trong file “example.txt”.

  • Tìm kiếm đệ quy trong thư mục:
grep -r "chuỗi tìm kiếm" [đường dẫn thư mục]

Tìm kiếm “chuỗi tìm kiếm” trong tất cả các file bên trong thư mục và các thư mục con.

3. Lệnh chmod - Thay Đổi Phân Quyền File và Thư mục

Lệnh chmod cho phép bạn thay đổi quyền truy cập của file và thư mục. Quyền truy cập bao gồm đọc (r), viết (w), và thực thi (x) cho chủ sở hữu (u), nhóm (g), và người dùng khác (o).

  • Thay đổi quyền truy cập bằng số:
chmod [quyền] [tên file]

Quyền được biểu diễn bằng một số ba chữ số, với mỗi chữ số từ 0 đến 7 tương ứng với các quyền khác nhau. Ví dụ: chmod 755 example.txt thiết lập quyền đọc, viết, thực thi cho chủ sở hữu, và quyền đọc, thực thi cho nhóm và người dùng khác.

  • Thay đổi quyền truy cập bằng ký tự:
chmod [ugo]+-[rwx] [tên file]

Ví dụ: chmod u+w,g-r,o+x example.txt thêm quyền viết cho chủ sở hữu, xóa quyền đọc của nhóm và thêm quyền thực thi cho người dùng khác.

Kết luận

Sự kết hợp của lệnh findgrep cho phép bạn tìm kiếm file và nội dung một cách linh hoạt trong hệ thống Linux. Việc hiểu và sử dụng đúng cách lệnh chmod giúp bạn kiểm soát quyền truy cập đến tài nguyên, từ đó tăng cường bảo mật cho hệ thống. Các lệnh này là công cụ mạnh mẽ giúp quản lý hệ thống và tài liệu một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn và dễ dàng truy cập theo nhu cầu sử dụng.