Bài học 7 : Cài đặt, gỡ các gói ứng dụng với apt, snap

[Xem Video tại đây]
Ubuntu hỗ trợ nhiều công cụ quản lý gói để cài đặt và quản lý ứng dụng, trong đó apt (Advanced Package Tool) và snap là hai công cụ phổ biến nhất. Mỗi công cụ có những ưu điểm riêng và hỗ trợ một loạt các ứng dụng khác nhau.

Sử Dụng APT để Cài Đặt và Gỡ Bỏ Ứng Dụng

APT là công cụ quản lý gói mặc định trên Ubuntu, sử dụng các kho lưu trữ (repository) để quản lý gói phần mềm.

  1. Cập Nhật Danh Sách Gói và Phiên Bản:Trước khi cài đặt mới hoặc nâng cấp ứng dụng, bạn nên cập nhật danh sách gói và phiên bản:
sudo apt update
  1. Cài Đặt Ứng Dụng:Để cài đặt một ứng dụng, sử dụng lệnh:
sudo apt install ten_goi

Ví dụ: sudo apt install firefox
3. Gỡ Bỏ Ứng Dụng:Để gỡ bỏ một ứng dụng, sử dụng lệnh:

sudo apt remove ten_goi

Nếu muốn gỡ bỏ cả ứng dụng và các file cấu hình liên quan, sử dụng purge thay cho remove.
4. Tìm Kiếm Gói Phần Mềm:Để tìm kiếm một gói trong kho lưu trữ, sử dụng:

apt search tu_khoa

Sử Dụng Snap để Cài Đặt và Gỡ Bỏ Ứng Dụng

Snap là một hệ thống quản lý gói phần mềm mới, cho phép cài đặt ứng dụng dưới dạng gói snap, độc lập với hệ thống và bao gồm tất cả các phụ thuộc.

  1. Cài Đặt Ứng Dụng:Để cài đặt một ứng dụng snap, sử dụng lệnh:
sudo snap install ten_goi

Ví dụ: sudo snap install vlc
2. Gỡ Bỏ Ứng Dụng:Để gỡ bỏ một ứng dụng snap, sử dụng lệnh:

sudo snap remove ten_goi
  1. Tìm Kiếm Gói Snap:Để tìm kiếm gói snap, sử dụng:
snap find tu_khoa

Kết Luận

Cả APT và Snap đều là những công cụ quản lý gói mạnh mẽ, mỗi công cụ có những ưu điểm riêng. APT phổ biến hơn và được sử dụng rộng rãi để quản lý các gói phần mềm truyền thống trong Ubuntu, trong khi Snap cung cấp một hệ thống gói phần mềm mới với ưu điểm là độc lập và tự chứa tất cả các phụ thuộc. Việc hiểu và sử dụng thành thạo cả hai công cụ sẽ giúp bạn dễ dàng cài đặt, quản lý và gỡ bỏ các ứng dụng trên Ubuntu.